Вътрешноучилищен проект „Еко хармония“

„Еко хармония“- вътрешноучилищен проект
Основна цел на дейностите по проекта, които ще се реализират в периода октомври 2020 г. – юни 2021 г., е развиване на умения у учениците и изграждане на екологично възпитание и любов към природата. Засилване на мотивацията на учениците за учене, чрез прилагане на усвоените компетентности на практика. Реализиране на междупредметни връзки и развиване на ключови умения с фокус върху Работа в екип.