Визия

ОУ“Пейо Яворов“с.Гьоврен е училищна образователна институция,предоставяща качествена подготовка в начален и прогимназиален етап.Чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване се подготвят активни социално-отговорни личности.
Училището е хуманно и толерантно ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика,както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика,осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при реализиране на училищното образование.
В образователната институция се осъществява ЦОУД като инструмент за превенция на отпадане от училище,за осигуряване на допълнителна помощ при подготовка.За развиване на таланти и удовлетвворяване на потребности и интереси училището участва в национални проекти и извънкласни дейности в партньорство с НЧ „Светлина -1948“-с.Гьоврен.
Училището е конкурентна и образователна институция ,стремяща се да се превърне в модел на съвременно училище с високо качество на образование и се ползва с доверие от родителската общност.
ОУ „Пейо Яворов” с.Гьоврен ще запази своите традиции.То ще се развива като основно училище с начален етап /I-IVклас/ и прогимназиален /V-VII клас/.

Реализиране на образователния процес с помощта на квалифицирани педагогически специалисти,които проявяват креативност и успешно ще приложат стандартите на ЗПУО;

Разработване на съвременни учебни планове за факултативни и избираеми часове,съобразени с потребностите и желанията на учениците.

Модернизиране на учебната и спортна база;

Целодневната организация на учебния ден ще бъде инструмент за превенция на отпадане от училище,за осигуряване на специализирана помощ при подготовката,за развиване на таланти и удовлетворение на потребностите и интересите на учениците.

Здравословният начин на живот е приоритет,чрез подсигурена медицинска грижа и традиционните програми „Училищен плод”.