Визия

ОУ „Пейо Яворов“ с.Гьоврен ще запази своите традиции. То ще се развива като основно училище с начален етап/ I-IV клас / и прогимназиален / V-VII клас/, в което се:
 Реализират приобщаващи политики:
Осъществява образователен процес с помощта на квалифицирани педагогически специалисти, които непрекъснато повишават своята квалификация;
 Използват различни интерактивни методи: ролеви игри,електронни уроци,мултимедийни и дигитални ресурси;
 Разработват съвременни учебни програми за факултативни и избираеми часове, съобразени с потребностите и желанията на учениците;
 Модернизира учебната база;
 Реализират изискванията на приобщаващото и подкрепящо образование,като се подготвят и подсигурят висококвалифицирани специалисти;
 Етичният кодекс е главно ръководство на учебната институция;
 Целодневната организация на учебния ден е инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворение на потребностите и интересите на учениците;
 Здравословният начин на живот, подсигурената медицинска грижа, столовото хранене, програмата „Училищен плод“ и дейности по интереси се реализират успешно.
 Функционира професионална учебна общност, която чрез апробирани стратегии усилено развива ключови умения на 21- век