Педагогически екип

  • Директор

Невен Устов

  • Учители

Ася Имамска – Главен учител

Преподавател по БЕЛ,И-я  и цивилизация –портфолио може да разгледате тук

Силва Башова – Старши учител по Англ.език

Фатме Урук – Учител по математика, ИТ.

Джамал Уруков – Учител по Биология и ЗО,Химия и ООС

Зюлфие Чобанова – Старши учител в начален етап

Шукри Узун – Старши учител в ГЦОУД

Зейра Шабанова – Старши учител в начален етап

Джамал Мутишев – Старши учител в ГЦОУД